Privacy protocol AVG

PRIVCACYBELEID VAN 50Plus autoclub

(v/h Vrienden van Suzuki)

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die 50Plus autoclub (hierna: “de autoclub”) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van 50Plus autoclub, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan 50Plus autoclub verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
het bestuur van de 50 Plus autoclub (statutaire naam: Vrienden van Suzuki, p/a Antje Breijerstraat 183, 2132ZT Hoofddorp ingeschreven bij de KvK onder nummer 27194389
Het bestuur is bereikbaar via info@50plusautoclub.nl, p/a Antje Breijerstraat 183, 2132ZT Hoofddorp.  Telefoon 023-5250995 of bij geen gehoor 06-53145736.

Welke gegevens verwerkt de autoclub en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie,  zoals bv  Sociaal media accounts
2.2       De autoclub verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e   instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de  autoclub;
  c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, t.b.v. het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, dagtochten en afgenomen diensten af te wikkelen.
  3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van je lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de 50Plus autoclub en je te informeren over de  ontwikkelingen van de autoclub. 

E-mail berichtgeving (opt-out):

50Plus autoclub gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de autoclub.  Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via bericht aan info@50plusautoclub.nl.

 

 1. Bewaartermijnen

De autoclub verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de autoclub passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de autoclub geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van de autoclub kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De autoclub zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de autoclub je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via  info@50plusautoclub.nl of telefonisch via 06-53145736 (Lex Kleinhout, voorzitter)

 

 1. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.50plusautoclub.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

 

 1. Publicaties via het 50Plus autojournaal of de website van de autoclub

7.1       Het verslag van vergaderingen, bijeenkomsten en 50Plus autodagen wordt gepubliceerd via email, onze website of via het 50Plus autojournaal.

7.2       Foto’s van vergaderingen, bijeenkomsten, persoonsfoto’s en foto’s gemaakt tijdens de 50Plus autoclubdagen kunnen worden gepubliceerd via email, onze website of via het 50Plus autojournaal.

7.3       De leden en de deelnemers aan bijeenkomsten, 50Plusautodagen etc. (b.v. familieleden,   huisgenoten en/of introducés) worden geacht met deze publicaties akkoord te gaan.

7.4       Indien een lid van de autoclub of deelnemer van een bijeenkomst, vergadering of  50Plus autodag niet akkoord gaat met het in deze paragraaf gestelde dient degene die bezwaar maakt persoonlijk de voorzitter of de secretaris hiervan schriftelijk (of per email) uiterlijk 3  dagen voorafgaande aan de bijeenkomst, vergadering of 50Plus autodag hiervan in kennis te stellen.